VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Ing. Marta Vacho - www.martavacho.sk

 

1. Úvodné ustanovenia 

a/ Tieto obchodné podmienky špecifikujú kúpnu zmluvu v zmysle Obchodného zákonníka § 409 a násled. Zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník), ktorej predmetom je nákup a predaj eBooku: "Odhaľte tajomstvo zmeny života na ruby" (ďalej len predmet kúpy), ktorú strany uzatvárajú prostredníctvom webových stránok www.martavacho.sk

b/ Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúcich a predávajúceho, ktorým je: Ing. Marta Vacho, A.Škarvana 2/36, Prievidza, Slovenská republika

c/ Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č.40/1964 Z.z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č.250/2007 Z.z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim - podnikateľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom. Všetky objednané materiály sú informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Objednávkou akéhokoľvek vzdelávacieho produktu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce sú len vo Vašich rukách a autorka za nich nenesie žiadnu zodpovednosť.

2. Objednávka

Kupujúci prehlasuje, že sa zoznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky na webovej adrese www.martavacho.sk. Kupujúci objednáva predmet kúpy vyplnením objednávky prostredníctvom elektronického formulára www.martavacho.sk/objednavka-ebooku/ Kupujúci je povinný objednávku pred odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s Obchodnými podmienkami  - Ing. Marta Vacho - www.martavacho.sk/obchodne-podmienky/ a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky.

3. Kúpna cena, daňový doklad 

a/ V zhrnutí objednávky a na webovej adrese www.martavacho.sk/objednavka -ebooku/ je uvedená konečná cena eBooku. Predávajúci nie je platca DPH, uvedená cena je konečná - vrátane DPH.

b/ Faktútra - daňový doklad. K platbe prevedenej na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.

4. Spôsob a forma platby

a/ Spôsob platby - Bankovým prevodom na účet Ing.Marta Vacho vedený vo Fiobanke v EUR a CZK.

b/ Forma platby - Platba je možná jedine jednorázovo, nie je možnosť platby na splátky.

c/ Bonusy - Všetky bonusy na ktoré má kupujúci nárok, budú zaslané spolu s eBookom po uhradení čiastky.

5. Záruka 

a/ Za eBook: "Odhaľte tajomstvo zmeny života na ruby" predávajúca Ing. Marta Vacho ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia kúpnej ceny v lehote 30 dní od kúpy.

b/ Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné previesť elektronickou formou na emailovej adrese: marta.vacho@gmail.com s prehlásením, že kupujúci  odstupuje od kúpnej zmluvy a s priložením kópie faktúry - daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene eBooku. Kúpna cena bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu - odstúpenia od zmluvy, bankovým prevodom na účet kupujúceho.

c/ eBook: "Odhaľte tajomstvo zmeny života na ruby" je napísaný s cieľom pomôcť všetkým, ktorí si ho zakúpia a  budú podľa neho postupovať. Záruka sa nevzťahuje na "nečinnosť" alebo nesprávne prevádzanie jednotlivých krokov kupujúcim.

6. Zodpovednosť

Zodpovednosť za obsah webu - webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

7. Ochrana osobných údajov

a/ Prehlásenie predávajúceho - Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadáva kupujúci v prihláške sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho. Sú použité k realizácii celého kúpno-predajného procesu, vrátane nevyhnutných operácií, vystavenia daňového dokladu, identifikáciu bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s kupujúcim. 

b/ Detailné osobné dáta a údaje o nákupoch kupujúcich sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

c/ Celé znenie Ochrany osobných údajov je uvedené na tejto adrese: www.martavacho.sk/ochrana-osobnych-udajov/

8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.8.2015. Informácie sú zdieľané prostredníctvom webových stránok www.martavacho.sk, prípadne ďalšími informačnými kanálmi. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok bude dostupná na uvedených webových stránkach a označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.